Pravidla hry 2020


Jako účastník se rozumí fyzická osoba, která podáním přihlášky a zaplacením účastnického poplatku projevila, že se hodlá účastnit Nočního výsadku“Věrni zůstaneme!“ (dále jen výsadku). Jako pořadatel se rozumí Junák – český skaut, středisko Kalich Tábor, z.s. zastoupený Jakubem Kotkem, vůdcem střediska. Jako vedoucí akce je stanoven Ing. Václav Růžek, Ph.D.1. Výsadku se mohou zúčastnit pouze osoby starší 15 let.2. Účastnický poplatek je stanoven na 400Kč  a je splatný na místě srazu v hotovosti. V případě nedokončení výsadku je účastnický poplatek nevratný.3. Účastníci se na akci přihlašují pomocí internetového formuláře na adrese http://vysadek.junak-tabor.cz  Bez přihlášky není účast na akci možná.4. Účastníci odesláním přihlášky souhlasí s tím, že se výsadku účastní na vlastní nebezpečí.5. Během akce jsou všichni účastníci i další dobrovolníci kryti úrazovým pojištěním Junáka – českého skauta, z.s.6. Je stanovena pouze jedna trasa výsadku. Plánovaná délka trasy je 25 km a byla přípravným týmem výsadku prověřena. Za skutečnou délku trasy, kterou každý účastník ve skutečnosti ujde, nelze bohužel ručit.7. Účastníci výsadku startují ve 2-5 členných hlídkách, start jednotlivců není možný. Jsou vyhlášeny 3 kategorie účastníků výsadku:
    1. ženy (hlídka je tvořena pouze ženami)
    2. smíšená (hlídka je tvořena účastníky obou pohlaví)
    3. muži (hlídka je tvořena pouze muži)8. Účastníci se zavazují, že během výsadku neporuší zákony ČR, nebudou vstupovat vědomě na cizí pozemky a do míst, kde je to obecně zakázáno, nebo je to nebezpečné (železniční tratě, vojenské prostory, energetická zařízení a další.). Dále nebudou využívat zakázané předměty a služby. Mezi zakázané předměty patří – navigační přístroje GPS, počítače, vlastní radiostanice a další technické předměty s podobným charakterem. Mezi zakázané služby patří – využívání taxi, autostopu, odvozu jiným vozidlem.9. Upozorňujeme na povinnost chodců nosit během chůze za snížené viditelnosti po krajnici, nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, reflexní prvky.10. Účastník má v jakékoli fázi výsadku právo výsadek předčasně ukončit a na základě požádání bude bezplatně přepraven do zázemí výsadku (vytápěná budova), kde bude moci dospat. Ráno bude s ostatními účastníky dopraven na místo srazu. Žádosti o dřívější přepravu na místo srazu nemohou být z kapacitních důvodů akceptovány. Pokud se některý z členů hlídky rozhodne, že již nemůže ve výsadku pokračovat, přičemž zbytek skupiny ano, může hlídku bez jakékoli penalizace opustit, pokud v hlídce zůstanou alespoň 2 členové.11. Záchranné vozidlo se může pohybovat pouze po asfaltových silnicích. Pokud se účastník rozhodne volat záchranné vozidlo, musí dojít na nebližší asfaltovou silnici.12. V zázemí, po skončení hry, obdrží všichni účastníci teplé občerstvení, k dispozici bude též dostatek pitné vody a teplého čaje. Teplý čaj bude k dispozici i na některých stanovištích během závodu.


13. Vítězné hlídky získají věcnou cenu - v každé kategorii je stanovena jedna vítězná hlídka, každý její účastník obdrží věcnou cenu. Hlídky na 1. až 3. místě obdrží diplom. Každý účastník výsadku obdrží drobné upomínkové předměty.14. Po skončení akce budou všichni účastníci přepraveni na místo srazu.15. Pořadatel se zavazuje, že účastníkům připraví celonoční program s tématikou odboje.16. Pořadatel se zavazuje, že během výsadku budou účastníci pod dohledem zdravotníka, který poskytne v případě potíží nezbytnou pomoc a případný transport do zdravotnického zařízení17. Účastníci svým podpisem na přihlašovací formulář potvrzují, že souhlasí se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) pro účely evidence účastníků hry a její předání Ministerstvu obrany. Účastník souhlasí s tím, aby Junák – český skaut, z.s. zpracovával jeho osobní údaje pouze za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu trvání 5 let. Účastník si je vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem je dobrovolný a je oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.18. Porušení těchto pravidel může mít za následek vyloučení z akce bez nároku na vrácení startovného.

Aktualizováno (Středa, 01 Červenec 2020 20:16)